Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd: Diweddarwyd Ar 20-Rhag-2023
Dyddiad dod i rym: 20 Rhagfyr-2023

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn disgrifio polisïau Azinity Limited, 71-75, Shelton Street, Llundain WC2H 9JQ, Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon (y), e-bost: sonnyy@drosygymraeg.cymru, ar gasglu, defnyddio a datgelu eich gwybodaeth rydym yn ei chasglu pan fyddwch yn defnyddio ein gwefan (https://drosygymraeg.cymru/). (y “Gwasanaeth”). Trwy gyrchu neu ddefnyddio’r Gwasanaeth, rydych yn cydsynio i gasglu, defnyddio a datgelu eich gwybodaeth yn unol â’r Polisi Preifatrwydd hwn. Os nad ydych yn cydsynio i’r un peth, peidiwch â chael mynediad i’r Gwasanaeth na’i ddefnyddio.

Gallwn addasu’r Polisi Preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg heb unrhyw rybudd ymlaen llaw i chi a byddwn yn postio’r Polisi Preifatrwydd diwygiedig ar y Gwasanaeth. Bydd y Polisi diwygiedig yn dod i rym 180 diwrnod ar ôl i’r Polisi diwygiedig gael ei bostio yn y Gwasanaeth a bydd eich mynediad neu ddefnydd parhaus o’r Gwasanaeth ar ôl y cyfryw amser yn golygu eich bod yn derbyn y Polisi Preifatrwydd diwygiedig. Rydym felly yn argymell eich bod yn adolygu’r dudalen hon o bryd i’w gilydd.

Gwybodaeth a Gasglwn:

Byddwn yn casglu ac yn prosesu’r wybodaeth bersonol ganlynol amdanoch chi:

 1. Enw
 2. Ebost

Sut Rydym yn Casglu Eich Gwybodaeth:

Rydym yn casglu/derbyn gwybodaeth amdanoch yn y modd canlynol:

 1. Pan fydd defnyddiwr yn llenwi’r ffurflen gofrestru neu fel arall yn cyflwyno gwybodaeth bersonol
 2. Yn rhyngweithio â’r wefan
 3. O ffynonellau cyhoeddus

Sut Rydym yn Defnyddio Eich Gwybodaeth:

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwn amdanoch at y dibenion canlynol:

 1. Creu cyfrif defnyddiwr
 2. Casgliad adborth cwsmeriaid
 3. Gorfodi T&C
 4. Cefnogaeth
 5. Gwarchod y safle
 6. Sylwadau defnyddiwr i ddefnyddiwr
 7. Rheoli cyfrif defnyddiwr

Os ydym am ddefnyddio’ch gwybodaeth at unrhyw ddiben arall, byddwn yn gofyn i chi am ganiatâd a byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth dim ond ar ôl derbyn eich caniatâd ac yna, dim ond at y diben(ion) y rhoddir caniatâd ar ei gyfer oni bai bod angen i ni wneud fel arall drwy gyfraith.

Sut Rydym yn Rhannu Eich Gwybodaeth:

Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol i unrhyw drydydd parti heb ofyn am eich caniatâd, ac eithrio mewn amgylchiadau cyfyngedig fel y disgrifir isod:

 1. Noddwyr
 2. Asiantaethau marchnata
 3. Endidau cyfreithiol
 4. Dadansoddeg
 5. Casglu a phrosesu data

Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i drydydd parti o’r fath ddefnyddio’r wybodaeth bersonol a drosglwyddwn iddynt at y diben y’i trosglwyddwyd ar ei gyfer yn unig ac i beidio â’i chadw am gyfnod hwy nag sy’n ofynnol ar gyfer cyflawni’r diben dan sylw. Efallai y byddwn hefyd yn datgelu eich gwybodaeth bersonol ar gyfer y canlynol: (1) er mwyn cydymffurfio â chyfraith berthnasol, rheoliad, gorchymyn llys neu broses gyfreithiol arall; (2) i orfodi eich cytundebau gyda ni, gan gynnwys y Polisi Preifatrwydd hwn; neu (3) i ymateb i honiadau bod eich defnydd o’r Gwasanaeth yn torri unrhyw hawliau trydydd parti. Os caiff y Gwasanaeth neu ein cwmni ei uno neu ei gaffael â chwmni arall, bydd eich gwybodaeth yn un o’r asedau a drosglwyddir i’r perchennog newydd.

Cadw Eich Gwybodaeth:

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol gyda ni am 90 diwrnod i 2 flynedd ar ôl i ddefnyddwyr derfynu eu cyfrifon neu am gyhyd ag y bydd ei angen arnom i gyflawni’r dibenion y cafodd ei chasglu ar eu cyfer fel y nodir yn y Polisi Preifatrwydd hwn. Efallai y bydd angen i ni gadw gwybodaeth benodol am gyfnodau hwy megis cadw cofnodion / adrodd yn unol â’r gyfraith berthnasol neu am resymau cyfreithlon eraill fel gorfodi hawliau cyfreithiol, atal twyll, ac ati. Gwybodaeth ddienw weddilliol a gwybodaeth gyfanredol, nad yw’r naill na’r llall yn eich adnabod chi (yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol), gellir ei storio am gyfnod amhenodol.

Eich Hawliau:

Yn dibynnu ar y gyfraith sy’n berthnasol, efallai y bydd gennych hawl i gael mynediad at a chywiro neu ddileu eich data personol neu dderbyn copi o’ch data personol, cyfyngu neu wrthwynebu prosesu gweithredol eich data, gofyn i ni rannu (porthladd) eich data personol. gwybodaeth i endid arall, tynnu unrhyw ganiatâd a roddwyd gennych i ni brosesu eich data yn ôl, hawl i gyflwyno cwyn i awdurdod statudol ac unrhyw hawliau eraill a allai fod yn berthnasol o dan gyfreithiau cymwys. I arfer yr hawliau hyn, gallwch ysgrifennu atom yn sonnyy@drosygymraeg.cymru. Byddwn yn ymateb i’ch cais yn unol â’r gyfraith berthnasol.

Gallwch optio allan o gyfathrebiadau marchnata uniongyrchol neu’r proffilio a wnawn at ddibenion marchnata drwy ysgrifennu atom yn sonnyy@drosygymraeg.cymru.

Sylwch, os na fyddwch yn caniatáu i ni gasglu neu brosesu’r wybodaeth bersonol ofynnol neu dynnu’r caniatâd yn ôl i brosesu’r un peth at y dibenion gofynnol, efallai na fyddwch yn gallu cael mynediad at neu ddefnyddio’r gwasanaethau y ceisiwyd eich gwybodaeth ar eu cyfer.

Cwcis ac ati:

I ddysgu mwy am sut rydym yn defnyddio’r rhain a’ch dewisiadau mewn perthynas â’r technolegau olrhain hyn, cyfeiriwch at ein Polisi Cwcis.

Diogelwch:

Mae diogelwch eich gwybodaeth yn bwysig i ni a byddwn yn defnyddio mesurau diogelwch rhesymol i atal colli, camddefnyddio neu newid anawdurdodedig i’ch gwybodaeth sydd o dan ein rheolaeth. Fodd bynnag, o ystyried y risgiau cynhenid, ni allwn warantu diogelwch absoliwt ac o ganlyniad, ni allwn sicrhau na gwarantu diogelwch unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei throsglwyddo i ni ac rydych yn gwneud hynny ar eich menter eich hun.

Dolenni Trydydd Parti a Defnyddio Eich Gwybodaeth:

Gall ein Gwasanaeth gynnwys dolenni i wefannau eraill nad ydynt yn cael eu gweithredu gennym ni. Nid yw’r Polisi Preifatrwydd hwn yn mynd i’r afael â pholisi preifatrwydd ac arferion eraill unrhyw drydydd parti, gan gynnwys unrhyw drydydd parti sy’n gweithredu unrhyw wefan neu wasanaeth a allai fod yn hygyrch trwy ddolen ar y Gwasanaeth. Rydym yn eich cynghori’n gryf i adolygu polisi preifatrwydd pob gwefan y byddwch yn ymweld â hi. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros ac nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys, polisïau preifatrwydd nac arferion unrhyw wefannau neu wasanaethau trydydd parti.

Swyddog Diogelu Data:

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon am brosesu eich gwybodaeth sydd ar gael gyda ni, gallwch anfon e-bost at ein Swyddog Diogelu Data yn Azinity Limited, 71-75, Shelton Street, Llundain trwy e-bost: sonnyy@drosygymraeg.cymru. Byddwn yn mynd i’r afael â’ch pryderon yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr.