Dwyieithrwydd: Gall Fod Yn Niweidiol i’r Gymraeg Fel Iaith Leiafrifol

Dwyieithrwydd: Gall Fod Yn Niweidiol i’r Gymraeg Fel Iaith Leiafrifol

Mae dwyieithrwydd, y gallu i siarad a deall dwy iaith, yn aml yn cael ei ddathlu am ei fanteision gwybyddol a chymdeithasol. Fodd bynnag, yng nghyd-destun ieithoedd lleiafrifol, megis y Gymraeg yng Nghymru, gall effeithiau dwyieithrwydd fod yn fwy cynnil. Mae’r traethawd hwn yn archwilio effaith dwyieithrwydd ar ieithoedd lleiafrifol, gan ganolbwyntio ar achos y Gymraeg yng Nghymru. Mae’n ymchwilio i agweddau hanesyddol, cymdeithasol, ac addysgol, gan archwilio a yw dwyieithrwydd wedi bod yn niweidiol i warchod a hyrwyddo’r Gymraeg.

Mae dwyieithrwydd, a ddiffinnir fel y gallu i siarad a deall dwy iaith yn rhugl, yn ffenomen a welir yn fyd-eang. Mae llawer o gymdeithasau yn gwerthfawrogi dwyieithrwydd oherwydd ei fanteision gwybyddol a’i gyfoeth diwylliannol. Fodd bynnag, mewn rhanbarthau ag ieithoedd lleiafrifol, gall effaith dwyieithrwydd fod yn gymhleth. Bwriad y traethawd hwn yw archwilio achos penodol y Gymraeg yng Nghymru, gan archwilio a yw dwyieithrwydd wedi cael effaith andwyol ar gadwraeth a bywiogrwydd y Gymraeg.

  1. Dwyieithrwydd yng Nghymru

  1.1 Cefndir

  Mae tirwedd ieithyddol Cymru yn unigryw, gyda’r Gymraeg a’r Saesneg yn cydfodoli fel ieithoedd swyddogol. Mae’r amgylchedd dwyieithog hwn yn ganlyniad i ffactorau hanesyddol, gwleidyddol a chymdeithasol. Er y gellir ystyried dwyieithrwydd yn gadarnhaol, yn enwedig o ran manteision gwybyddol, mae pryder cynyddol ynghylch ei effaith andwyol bosibl ar ieithoedd lleiafrifol fel y Gymraeg.

  1.2 Amcanion

  Bwriad y traethawd hwn yw ymchwilio i’r rhesymau pam y gallai dwyieithrwydd fod yn niweidiol i’r Gymraeg yng Nghymru. Bydd yn archwilio digwyddiadau hanesyddol, dylanwadau diwylliannol-gymdeithasol, polisïau addysgol, a deinameg cymunedol er mwyn darparu dealltwriaeth gynhwysfawr o’r heriau sy’n wynebu’r Gymraeg.

  2. Dwyieithrwydd O Safbwynt Hanesyddol

  2.1 Atal Iaith

  Er mwyn deall effaith dwyieithrwydd ar y Gymraeg, rhaid ystyried y cefndir hanesyddol. Mae gan Gymru hanes hir a chywrain, wedi’i nodi gan ddylanwad grymoedd allanol amrywiol, gan gynnwys goresgyniadau Rhufeinig, Eingl-Sacsonaidd a Normanaidd. Dros amser, ffurfiodd y rhyngweithiadau hyn dirwedd ieithyddol Cymru. Mae’r Gymraeg, iaith Geltaidd â gwreiddiau sy’n dyddio’n ôl i’r hen amser, wedi wynebu pwysau allanol sydd wedi cyfrannu at ei statws lleiafrifol.

  Roedd y Deddfau Uno yn yr 16eg ganrif, a ymgorfforodd Gymru yn Deyrnas Lloegr, yn foment hollbwysig yn hanes Cymru. Cafodd gosod y Saesneg fel iaith swyddogol a dirywiad dilynol y Gymraeg mewn gwahanol feysydd, gan gynnwys addysg a llywodraethu, effaith barhaol. Daeth dwyieithrwydd i’r amlwg fel strategaeth oroesi ar gyfer y boblogaeth Gymraeg ei hiaith, gan ganiatáu iddynt lywio cymdeithas Saesneg yn bennaf tra’n cynnal eu hetifeddiaeth ieithyddol.

  Ar y cyfan, nodir hanes Cymru gan gyfnodau o atal iaith, lle’r oedd y Gymraeg yn cael ei digalonni neu ei hatal o blaid y Saesneg. Mae ôl-effeithiau polisïau o’r fath yn dal yn amlwg heddiw, wrth i’r Cymry ymdrechu i adennill ei sylfaen mewn gwahanol beuoedd.

  2.2 Symud a Chymhathu Iaith

  Un o’r prif bryderon ynghylch dwyieithrwydd yng nghyd-destun ieithoedd lleiafrifol yw’r potensial ar gyfer newid a chymathu iaith. Mae newid iaith yn digwydd pan fydd cymuned yn raddol yn cefnu ar ei hiaith frodorol o blaid iaith arall, yn aml oherwydd pwysau cymdeithasol neu gymhellion economaidd. Yn achos y Gymraeg yng Nghymru, gallai dwyieithrwydd gyfrannu’n anfwriadol at y symudiad iaith tuag at y Saesneg. Gwaethygir y newid hwn gan effaith globaleiddio a goruchafiaeth y Saesneg mewn gwahanol feysydd.

  Mae cyfleoedd economaidd, symudedd cymdeithasol, a mynediad at adnoddau yn aml yn gysylltiedig â hyfedredd Saesneg. Wrth i ddwyieithrwydd ddod yn anghenraid ar gyfer cymryd rhan mewn gwahanol feysydd o fywyd, efallai y bydd y boblogaeth Gymraeg ei hiaith yn cael eu gorfodi i flaenoriaethu’r Saesneg yn hytrach na’r Gymraeg. Mae’r newid hwn nid yn unig yn bygwth parhad yr iaith Gymraeg ond hefyd yn gosod her i amrywiaeth ddiwylliannol a threftadaeth ieithyddol Cymru.

  A ddoedodd nad cymwys oedd adel printio math yn y byd ar lyfrau Cymraeg eithr ef a fynne i’r bobl ddysgu Saesoneg a cholli eu Cymraeg.

  — Morris Kyffin, Milwr a llenor o Gymro (c.1555 – 2 Ionawr 1598)

  3. Deinameg Gymdeithasol Ddiwylliannol Dwyieithrwydd

  3.1 Stigma Iaith

  Er gwaethaf ymdrechion i hybu’r Gymraeg, mae stigma ynghylch ei defnydd yn parhau. Gall siaradwyr wynebu gwahaniaethu neu stereoteipiau negyddol, gan greu amgylchedd lle gall unigolion, yn enwedig y genhedlaeth iau, fod yn amharod i gofleidio’r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd.

  3.2 Dylanwad y Cyfryngau

  Mae’r cyfryngau yn chwarae rhan ganolog wrth lunio agweddau a dewisiadau ieithyddol. Yng Nghymru, mae tirwedd y cyfryngau yn adlewyrchu realiti dwyieithog y wlad, gyda chynnwys yn cael ei gynhyrchu yn y Gymraeg a’r Saesneg. Fodd bynnag, mae maint ac ansawdd y cyfryngau Cymraeg o gymharu â’r cyfryngau Saesneg yn codi pryderon ynghylch y posibilrwydd o wanhau cynrychiolaeth ddiwylliannol Gymreig.

  Gall dwyieithrwydd yn y cyfryngau fod yn gleddyf dwyfin i ieithoedd lleiafrifol. Ar un llaw, mae’n rhoi llwyfan i’r Gymraeg gyrraedd cynulleidfa ehangach. Ar y llaw arall, gall goruchafiaeth economaidd a diwylliannol y cyfryngau Saesneg gysgodi cynnwys Cymraeg. Gall dwyieithrwydd yn y cyfryngau gyfrannu at gymhathu’r Gymraeg yn naratif diwylliannol Saesneg ei hiaith yn bennaf, gan osod her i hynodrwydd hunaniaeth Gymreig.

  3.3 Deinameg Gymdeithasol

  Gall dwyieithrwydd gael effeithiau cywrain ar ddeinameg cymdeithasol, yn enwedig mewn rhanbarthau ag ieithoedd lleiafrifol. Yng Nghymru, mae goblygiadau cymdeithasol dwyieithrwydd yn cydblethu â materion hunaniaeth, pŵer, a chynrychiolaeth ddiwylliannol. Mae Saesneg, fel y brif iaith ym myd addysg, y cyfryngau, a llywodraethu, yn dylanwadu’n sylweddol, gan roi’r Gymraeg i’r cyrion o bosibl.

  Mae’r canfyddiad o’r Gymraeg fel iaith y gorffennol, sy’n gysylltiedig ag ardaloedd gwledig a llai datblygedig yn economaidd, yn cymhlethu’r ddeinameg gymdeithasol ymhellach. Gall dwyieithrwydd, yn y cyd-destun hwn, gyfrannu’n anfwriadol at ymyleiddio’r Gymraeg drwy atgyfnerthu ystrydebau a rhagfarnau. Wrth i hyfedredd Saesneg ddod yn gyfystyr â moderniaeth a chyfleoedd economaidd, mae’r Gymraeg yn wynebu heriau o ran datgan ei pherthnasedd a’i gwerth yn y gymdeithas gyfoes.

  4. Polisïau Addysgol Dwyieithrwydd

  4.1 Addysg Ddwyieithog

  Er bod addysg ddwyieithog yn aml yn cael ei gweld fel agwedd gadarnhaol, gall y ffordd y caiff ei gweithredu amrywio. Yng Nghymru, fe allai’r system addysg ddwyieithog ffafrio’r Saesneg yn anfwriadol, gan arwain at sefyllfa lle mae myfyrwyr yn fwy hyfedr yn y Saesneg nag yn y Gymraeg.

  4.2 Heriau’r Cwricwlwm

  Er y gall addysg ddwyieithog wella galluoedd gwybyddol a rhoi persbectif diwylliannol ehangach i fyfyrwyr, mae hefyd yn gosod heriau i ieithoedd lleiafrifol. Gall goruchafiaeth Saesneg mewn deunyddiau addysgol, cwricwla, ac asesiadau roi blaenoriaeth yn anfwriadol i hyfedredd Saesneg dros sgiliau Cymraeg. Gall yr anghydbwysedd hwn barhau’r canfyddiad mai Saesneg yw iaith llwyddiant a chynnydd, gan roi’r Gymraeg i’r cyrion ymhellach mewn sefyllfaoedd academaidd.

  5. Deinameg Cymunedol Dwyieithrwydd

  5.1 Rhaniad Trefol-Gwledig

  Mae effaith dwyieithrwydd ar y Gymraeg yn amrywio rhwng lleoliadau trefol a gwledig. Gall ardaloedd trefol brofi dylanwad mwy arwyddocaol y Saesneg, gan effeithio ar y dirwedd ieithyddol a dynameg cymunedol. Mae’r adran hon yn archwilio naws y rhaniad ieithyddol trefol-gwledig yng Nghymru.

  5.2 Hunaniaeth Iaith

  Mae cysylltiad agos rhwng iaith a hunaniaeth, a gall y canfyddiad o’r Gymraeg fel arwydd o hunaniaeth ranbarthol neu ethnig ddylanwadu ar ddewisiadau iaith. Mae dadansoddi’r cysylltiad rhwng iaith a hunaniaeth yn rhoi cipolwg ar yr heriau o gynnal y Gymraeg mewn cyd-destun dwyieithog.

  6. Polisïau Dwyieithrwydd y Llywodraeth a Chynllunio Ieithyddol

  Mae rôl polisïau llywodraeth a chynllunio ieithyddol yn hollbwysig wrth lunio tirwedd ieithyddol gwlad. Yn achos Cymru, mae ymdrechion wedi’u gwneud i gefnogi a hyrwyddo’r Gymraeg. Nod Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, er enghraifft, oedd rhoi statws cyfartal i’r Gymraeg â’r Saesneg mewn bywyd cyhoeddus, gan gynnwys y llywodraeth, y system gyfreithiol, a gwasanaethau cyhoeddus.

  Er bod y polisïau hyn yn arwydd o ymrwymiad i ddwyieithrwydd, mae effeithiolrwydd gweithredu yn parhau i fod yn destun dadlau. Efallai na fydd dwyieithrwydd mewn dogfennau swyddogol a gwasanaethau cyhoeddus o reidrwydd yn trosi i ddefnydd eang a derbyniad o’r Gymraeg mewn gwahanol beuoedd. Mae angen i fentrau’r Llywodraeth fynd i’r afael â’r ffactorau economaidd-gymdeithasol sylfaenol sy’n cyfrannu at ymyleiddio’r Gymraeg, gan sicrhau nad yw dwyieithrwydd yn anfwriadol yn arwain at erydu’r iaith.

  Yn anfoddus, dydy X ddim yn cynnal Cymraeg!

  7. Diweddglo – Dwyieithrwydd

  Mae effaith dwyieithrwydd ar ieithoedd lleiafrifol, megis y Gymraeg yng Nghymru, yn ffenomen amlochrog a chynnil. Tra bod dwyieithrwydd yn cynnig manteision gwybyddol a chymdeithasol, mae hefyd yn cyflwyno heriau i gadw a hyrwyddo ieithoedd lleiafrifol. Yn achos y Gymraeg, mae ffactorau hanesyddol, deinameg cymdeithasol, arferion addysgol, dylanwadau’r cyfryngau, shifft iaith, polisïau’r llywodraeth, a safbwyntiau cymunedol oll yn cyfrannu at y cydadwaith cymhleth rhwng dwyieithrwydd a’r Gymraeg.

  Rhaid i ymdrechion i fynd i’r afael ag effeithiau andwyol posibl dwyieithrwydd ar y Gymraeg ystyried agwedd gyfannol. Mae hyn yn cynnwys ail-werthuso arferion addysgol i sicrhau cynrychiolaeth a chefnogaeth deg i’r Gymraeg, hyrwyddo cyfryngau Cymraeg amrywiol a chadarn, a gweithredu polisïau’r llywodraeth sy’n mynd y tu hwnt i ystumiau symbolaidd i feithrin defnydd o’r Gymraeg mewn gwahanol beuoedd yn weithredol.

  Yn y pen draw, ni ddylid ystyried cydfodolaeth y Gymraeg a’r Saesneg yng Nghymru fel gêm dim swm. Mae gan ddwyieithrwydd strategol, o’i wreiddio mewn parch diwylliannol ac ymgysylltiad cymunedol, y potensial i gyfoethogi tirwedd ieithyddol Cymru. Mae cydbwyso manteision dwyieithrwydd â’r angen i warchod ieithoedd lleiafrifol yn gofyn am ymdrech ar y cyd gan unigolion, cymunedau, sefydliadau addysgol, a llunwyr polisi i sicrhau bywiogrwydd cynaliadwy’r Gymraeg yn wyneb amrywiaeth ieithyddol.

  Os ydych chi’n hoffi’r erthygl hon, rhannwch hi ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol.

  Gadael Ymateb