Defnydd Dyddiol o'r Gymraeg Sut i'w Annog yng Nghymru

Defnydd Dyddiol o’r Gymraeg: Sut i’w Annog yng Nghymru

Mae gan y Gymraeg, un o ieithoedd hynaf Ewrop, le arwyddocaol yn nhapestri diwylliannol a hanesyddol Cymru. Tra bod y Gymraeg wedi profi adfywiad yn y blynyddoedd diwethaf, mae llawer o le i wella wrth i nifer y siaradwyr ostwng bron bob degawd, yn enwedig wrth annog defnydd dyddiol o’r Gymraeg ymhlith y boblogaeth. Mae polisi dwyieithrwydd Llywodraeth Cymru wedi methu. Rydyn ni’n colli siaradwyr Cymraeg bron bob blwyddyn.

Mae’r traethawd hwn yn archwilio amrywiol strategaethau a mentrau i hybu defnydd dyddiol o’r iaith, gan anelu at ei gwneud yn arferiad cyffredin i bawb yng Nghymru.

  Deall Pwysigrwydd Defnydd Dyddiol o’r Gymraeg

  1. Cadw Hunaniaeth Ddiwylliannol

  Nid dim ond dull o gyfathrebu yw’r Gymraeg; mae’n elfen allweddol o hunaniaeth ddiwylliannol Cymru. Mae annog defnydd dyddiol o’r Gymraeg yn helpu i gadw a dathlu’r agwedd unigryw hon ar dreftadaeth Cymru.

  2. Gwella Amrywiaeth Ieithyddol

  Mae defnydd dyddiol o’r Gymraeg yn cyfrannu at amrywiaeth ieithyddol, gan feithrin cymdeithas lle mae ieithoedd lluosog yn cydfodoli’n gytûn. Mae hyn nid yn unig o fudd i’r boblogaeth Gymraeg ond mae hefyd yn ychwanegu at gyfoeth y dirwedd ieithyddol gyffredinol.

  3. Hybu Iechyd Meddwl

  Mae astudiaethau’n awgrymu y gall siarad ieithoedd lluosog, gan gynnwys hyfedredd yn y Gymraeg, gael effeithiau cadarnhaol ar swyddogaethau gwybyddol a lles meddyliol. Mae annog defnydd dyddiol o’r Gymraeg yn hybu’r manteision hyn ymhlith poblogaeth Cymru.

  Yn ail, o ganlyniad ni bu chwaith unrhyw gais politicaidd hyd at yr ugeinfed ganrif i adfer statws yr iaith Gymraeg na chael ei chydnabod mewn unrhyw fodd yn iaith swyddogol na gweinyddol. Bodlonwyd drwy Gymru gyfan i’w darostyngiad llwyr.

  Araith “Tynged yr Iaith” (1962) gan John Saunders Lewis (15 Hydref 1893 – 1 Medi 1985)

  Strategaethau i Annog Defnydd Dyddiol o’r Gymraeg

  1. Diwygiadau Addysgol

  1.1 Integreiddio Cwricwlwm

  Dylem integreiddio dysgu’r Gymraeg yn ddi-dor i’r cwricwlwm addysg cenedlaethol, gan bwysleisio ei phwysigrwydd fel iaith fyw. Mae cryfhau presenoldeb y Gymraeg yng nghwricwlwm yr ysgol yn hollbwysig. Mae integreiddio dysgu Cymraeg ar draws pynciau nid yn unig yn gwella sgiliau iaith ond hefyd yn meithrin ymdeimlad o falchder a hunaniaeth ymhlith myfyrwyr.

  1.2 Amlygiad Cynnar

  Mae dod i gysylltiad cynnar â’r Gymraeg yn gosod y sylfaen ar gyfer oes o hyfedredd ieithyddol. Mae gweithredu rhaglenni Cymraeg mewn canolfannau addysg plentyndod cynnar yn creu amgylchedd trochi, gan ei gwneud yn naturiol i blant ymgorffori’r Gymraeg yn eu sgyrsiau dyddiol.

  1.3 Rhaglenni Addysg Oedolion

  Mae targedu oedolion sydd efallai heb gael y cyfle i ddysgu Cymraeg yn eu blynyddoedd cynnar yn hanfodol. Gall rhaglenni addysg Gymraeg oedolion, boed mewn ystafelloedd dosbarth traddodiadol neu lwyfannau ar-lein, ddarparu cyfleoedd dysgu iaith hygyrch i unigolion o bob oed. Mae hyn yn hybu defnydd dyddiol o’r Gymraeg.

  2. Ymwneud Cymunedol â Defnydd Dyddiol o’r Gymraeg

  2.1 Mentrau Iaith Lleol

  Dylem sefydlu mentrau a yrrir gan y gymuned sy’n annog y defnydd o’r Gymraeg ym mywyd beunyddiol, megis clybiau Cymraeg, grwpiau sgwrsio, a digwyddiadau cymunedol. Mae trefnu digwyddiadau iaith rheolaidd o fewn cymunedau lleol yn meithrin ymdeimlad o berthyn ac yn annog defnydd dyddiol o’r Gymraeg mewn rhyngweithiadau bob dydd. Gall y digwyddiadau hyn gynnwys gweithdai iaith, gwyliau diwylliannol, a chynulliadau cymunedol.

  2.2 Rhaglenni Cyfnewid Iaith

  Mae hwyluso rhaglenni cyfnewid iaith lle gall unigolion ymarfer Cymraeg gyda siaradwyr brodorol yn gwella sgiliau sgwrsio. Mae paru siaradwyr Cymraeg â dysgwyr yn creu amgylchedd cefnogol ar gyfer caffael iaith.

  2.3 Heriau Cymunedol

  Dylem gyflwyno heriau ieithyddol cymunedol, gan annog trigolion i ymrwymo i siarad Cymraeg am gyfnod penodedig. Gall cydnabod a dathlu llwyddiannau cyfranogwyr ysgogi unigolion ymhellach i integreiddio defnydd dyddiol o’r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd.

  3. Integreiddio Gweithle ar gyfer Defnydd Dyddiol o’r Gymraeg

  3.1 Cymhellion Defnydd Beunyddiol o’r Gymraeg

  Dylem roi cymhellion i fusnesau hybu defnydd dyddiol o’r iaith yn y gweithle, gan gydnabod a gwobrwyo gweithwyr sy’n defnyddio’r iaith yn eu tasgau beunyddiol.

  3.2 Polisïau Cyfeillgar i’r Iaith

  Dylem annog busnesau a sefydliadau i weithredu polisïau iaith-gyfeillgar sy’n cefnogi’r defnydd o’r Gymraeg mewn cyfarfodydd, cyfathrebu, a dogfennau swyddogol.

  4. Cyfryngau, Adloniant, a Thechnoleg at Ddefnydd Beunyddiol o’r Gymraeg

  4.1 Hyrwyddo Cyfryngau Cymraeg

  Dylem fuddsoddi mewn hyrwyddo cyfryngau Cymraeg, gan gynnwys teledu, radio, a llwyfannau ar-lein. Dylem greu cynnwys deniadol sy’n apelio at gynulleidfa eang i wneud yr iaith yn fwy hygyrch ac apelgar.

  4.2 Diwylliant Pop Cynhwysol

  Dylem annog integreiddio’r iaith Gymraeg a’i diwylliant i ddiwylliant pop prif ffrwd, gan gynnwys cerddoriaeth, ffilmiau, a llenyddiaeth, gan ei gwneud yn haws i’r genhedlaeth iau ei defnyddio.

  4.3 Llwyfannau Digidol

  Dylem ddatblygu a hyrwyddo llwyfannau ar-lein lle gall cymunedau gymryd rhan mewn trafodaethau am y Gymraeg, gan feithrin ymdeimlad o berthyn ac annog defnydd dyddiol o’r Gymraeg.

  4.4 Llwyfannau Dysgu Ieithoedd Digidol

  Mae defnyddio technoleg ar gyfer dysgu iaith yn hanfodol yn yr oes ddigidol sydd ohoni. Gall datblygu a hyrwyddo apiau a llwyfannau dysgu Cymraeg rhyngweithiol, hawdd eu defnyddio, wneud caffael iaith yn fwy hygyrch ac apelgar.

  5. Datblygu Isadeiledd

  5.1 Arwyddion Cymreig

  Dylem gynyddu presenoldeb arwyddion Cymraeg mewn mannau cyhoeddus, gan greu atgof gweledol o bwysigrwydd y Gymraeg ym mywyd beunyddiol.

  Yn anfoddus, dydy X ddim yn cynnal Cymraeg!

  5.2 Mannau Cyfeillgar i’r Iaith

  Dylem ddynodi rhai mannau cyhoeddus yn barthau iaith-gyfeillgar, lle mae’r Gymraeg yn cael ei hannog a’i dathlu.

  6. Cefnogaeth y Llywodraeth i Ddefnydd Dyddiol o’r Gymraeg

  6.1 Datblygu Polisi

  Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu a gweithredu polisïau sy’n blaenoriaethu ac yn cefnogi’r defnydd o’r Gymraeg yn sefydliadau’r llywodraeth, gan sicrhau bod dogfennau swyddogol a chyfathrebu ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.

  6.2 Cyllid ar gyfer Mentrau Iaith

  Dylai Llywodraeth Cymru ddyrannu cyllid i gefnogi mentrau llawr gwlad sy’n ceisio hybu’r defnydd dyddiol o’r Gymraeg, gan feithrin ymdeimlad o berchnogaeth ymhlith y gymuned Gymraeg.

  Gall gweithredu system talebau i annog rhieni i siarad Cymraeg â’u plant gartref fod yn ddull amlochrog o gadw’r Gymraeg ac ysgogi’r economi.

  Yn anfoddus, dydy X ddim yn cynnal Cymraeg!

  Heriau ac Atebion Posibl

  1. Gwrthwynebiad i Newid

  Ymgyrchoedd Addysg ac Ymwybyddiaeth

  Dylem lansio ymgyrchoedd addysg ac ymwybyddiaeth helaeth i chwalu mythau a chamsyniadau am y Gymraeg, gan bwysleisio ei phwysigrwydd diwylliannol a chwalu unrhyw syniadau o ddieithrwch.

  Heriau i Ddefnydd Dyddiol o'r Gymraeg: Siaradwyr Cymraeg yn Gostwng yn Ynys Mon
  Ffynhonnell: Strategaeth Hybur Gymraeg 2021-2026 gan Cyngor Sir Ynys Môn ar 29 Tachwedd 2021

  2. Adnoddau Cyfyngedig

  Ymdrechion Cydweithredol

  Dylem annog cydweithio rhwng cyrff y llywodraeth, busnesau, a sefydliadau cymunedol i gronni adnoddau a chreu strategaeth gynhwysfawr ar gyfer hybu defnydd dyddiol o’r Gymraeg.

  Yn anfoddus, dydy X ddim yn cynnal Cymraeg!

  3. Rhwystrau Technolegol i Ddefnydd Dyddiol o’r Gymraeg

  Rhaglenni Llythrennedd Digidol

  Dylem roi rhaglenni llythrennedd digidol ar waith i sicrhau bod pob rhan o’r boblogaeth, waeth beth fo’u hoedran, yn gyfforddus yn defnyddio llwyfannau ar-lein i gymryd rhan mewn gweithgareddau Cymraeg.

  Diweddglo – Defnydd Dyddiol o’r Gymraeg

  Mae gwneud defnydd dyddiol o’r Gymraeg yng Nghymru yn her amlochrog sy’n gofyn am gyfuniad o ymyriadau addysgol, diwylliannol a chymdeithasol. Drwy weithredu strategaeth gynhwysfawr sy’n cynnwys diwygiadau addysgol, ymgysylltu â’r gymuned, integreiddio yn y gweithle, hyrwyddo’r cyfryngau, datblygu seilwaith, a chymorth y llywodraeth, gall Cymru feithrin cenedl Gymraeg ei hiaith lle mae’r iaith nid yn unig yn cael ei chadw ond yn ffynnu fel rhan fywiog ac annatod o bywyd bob dydd. Mae cofleidio’r Gymraeg o ddydd i ddydd nid yn unig yn ymrwymiad i warchod treftadaeth ddiwylliannol ond hefyd yn fuddsoddiad yn llesiant a hunaniaeth gyfunol y Cymry.

  Os ydych chi’n hoffi’r erthygl hon, rhannwch hi ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol.

  Gadael Ymateb