Breuddwyd Merch Fach Symffoni’r Iaith Gymraeg

Breuddwyd Merch Fach: Symffoni’r Iaith Gymraeg

Stori am yr Iaith Gymraeg a Seren yw hon. Un tro, mewn pentref bach hen ffasiwn yn swatio rhwng bryniau tonnog a nentydd byrlymus, roedd merch fach chwilfrydig o’r enw Seren yn byw. Roedd gan Seren lygaid glas pefriog a oedd yn adlewyrchu ehangder yr awyr a mop o gyrlau euraidd afreolus a oedd yn dawnsio yn y gwynt. Roedd hi’n byw gyda’i rhieni mewn bwthyn swynol ar gyrion y pentref.

Roedd Seren wastad wedi cael ei swyno gan straeon am diroedd pellennig a lleoedd hudolus. Un diwrnod, wrth iddi chwarae yn y caeau ger ei chartref, fe faglodd ar hen lyfr oedd yng nghornel llyfrgell y pentref. Roedd clawr y llyfr wedi treulio a hindreulio, ond llanwyd ei dudalennau â hanesion am wlad gyfriniol lle’r oedd yr iaith Gymraeg yn atseinio drwy’r dyffrynnoedd a’r mynyddoedd.

  Wrth i Seren droi drwy’r tudalennau, darganfu mai Cymru oedd enw’r wlad hudolus hon, gwlad lle’r oedd yr iaith Gymraeg nid yn unig yn gyfrwng cyfathrebu ond yn llinyn bywiog a oedd yn plethu union wead bywyd at ei gilydd. Roedd y chwedlau’n sôn am ddreigiau cyfeillgar, cestyll hynafol, a synau hudolus geiriau Cymraeg a oedd i’w gweld yn cario hanfod y wlad ei hun.

  O’r eiliad honno ymlaen, ni allai Seren ysgwyd y freuddwyd o fyw yng Nghymru, wedi’i hamgylchynu gan harddwch yr iaith Gymraeg. Bob nos, wrth iddi lifo i gysgu, roedd yn cael ei chludo i’r byd hudolus hwn lle’r oedd yr awyr yn llawn alawon swynol geiriau Cymraeg.

  Yn ei breuddwydion, crwydrodd Seren drwy ddolydd gwyrddlas emrallt yn frith o gennin pedr, blodyn cenedlaethol Cymru. Dringodd fynyddoedd mawreddog a chanu ynghyd â’r nentydd byrlymus a oedd i’w gweld yn sgwrsio yn yr hen iaith. Roedd y bobl y daeth ar eu traws yn siarad â hi yn Gymraeg, ac er nad oedd yn deall y geiriau, roedd eu cynhesrwydd a’u cyfeillgarwch yn gwneud iddi deimlo’n gartrefol.

  Un noson, wrth i Seren gysgu’n dawel, ymwelodd hen dylluan ddoeth o’r enw Branwen â hi yn ei breuddwydion. Roedd y dylluan, gyda phlu cyn wynned â’r eira, yn eistedd ar silff ffenestr ei byd breuddwydiol ac yn siarad â hi mewn llais melodaidd.

  “Seren,” meddai Branwen, “mae dy galon yn gysylltiedig ag enaid Cymru. Mae’r iaith Gymraeg yn galw arnat oherwydd ei bod yn synhwyro’r hud sydd o’ch mewn. Os ydych chi wir yn dymuno crwydro’r wlad ryfeddol hon, rhaid i chi gychwyn ar daith i ddarganfod.” .”

  Gyda’r geiriau hynny, lledaenodd y dylluan ei hadenydd, a daeth gwynt o wynt â Seren i fyd lle’r oedd realiti a breuddwydion yn cydblethu. Cafodd ei hun yn sefyll wrth fynedfa coedwig drwchus, y coed yn sibrwd yn Gymraeg wrth i’w dail siffrwd yn yr awel.

  Wrth i Seren fentro’n ddyfnach i’r coed, daeth ar draws creaduriaid chwedlonol a oedd yn ymddangos yn syth allan o chwedlau hynafol. Roedd tylwyth teg ag adenydd symudliw yn dawnsio yn y llennyrch yng ngolau’r lleuad, a’u chwerthin yn atseinio yn yr iaith Gymraeg. Roedd llynnoedd disglair yn adlewyrchu’r awyr serennog, ac yn y pellter, gallai glywed alaw arswydus telyn deires Gymreig yn cael ei chwarae gan fardd dirgel.

  Wedi’i thywys gan synau hudolus yr iaith Gymraeg, arweiniodd taith Seren hi i bentref hen ffasiwn yn swatio mewn cwm. Roedd y tai wedi’u haddurno â blodau lliwgar, a’r pentrefwyr yn ei chyfarch â gwên a oedd yn uwch na’r angen am eiriau. Roeddent yn cyfathrebu trwy ystumiau, ymadroddion, a chyd-ddealltwriaeth a oedd yn mynd y tu hwnt i gyfyngiadau iaith lafar.

  Yng nghanol y pentref safai castell mawreddog, a’i dyrau yn ymestyn i’r awyr. Denwyd Seren ato, ac wrth fynd i mewn, cafodd ei hun mewn neuadd fawreddog lle’r oedd hen storïwr doeth yn eistedd wrth y lle tân. Croesawodd y storïwr, gyda barf wen hir a phefrith yn ei lygad, â nod.

  “Seren,” meddai, “rydych wedi cael eich galw gan hud Cymru. Nid cyfrwng cyfathrebu yn unig yw’r iaith Gymraeg yma; mae’n guriad calon ein gwlad. Mae’n ein cysylltu â’n hynafiaid, â’r chwedlau hynafol , ac i hanfod pwy ydym ni.”

  Dros y dyddiau a ddilynodd, trochodd Seren ei hun ym mywyd bywiog y pentref. Mynychodd gynulliadau lle dathlwyd yr iaith Gymraeg trwy farddoniaeth, canu a dawns. Rhannodd y pentrefwyr eu hanesion â hi, ac er na fedrai ddeall pob gair, teimlai gysylltiad dwfn ag ysbryd Cymru.

  Wrth i Seren grwydro cefn gwlad, daeth ar draws draig ddireidus ond cyfeillgar o’r enw Gwyn. Daeth Gwyn yn gydymaith iddi, a chyda’i gilydd esgynasant drwy’r awyr, gan ymweld â chorneli cudd Cymru lle’r oedd yr iaith Gymraeg yn atseinio yn y gwynt a chwerthin plant yn chwarae ar y dolydd.

  Un diwrnod, wrth i Seren a Gwyn orffwys ar fryn yn edrych dros y pentref, sylwodd ar borth symudliw yn ymddangos o’i blaen. Daeth yr hen dylluan ddoeth, Branwen, allan o’r porth a siarad â Seren.

  “Rydych wedi darganfod hud Cymru, ond nid yw eich taith yn gorffen yma. Mae’r iaith Gymraeg yn bont sy’n cysylltu nid yn unig pobl y wlad hon ond hefyd breuddwydion y rhai sy’n clywed ei galwad. Mae’n bryd i chi dychwel i’th fyd, gan gario ysbryd Cymru o fewn dy galon.”

  Gyda ffarwel chwerwfelys, camodd Seren drwy’r porth, gan ganfod ei hun yn ôl yn ei phentref bach ei hun. Arhosodd atgofion Cymru yn ei meddwl, ac er i’r freuddwyd ddod i ben, parhaodd ei hud.

  Deffrodd Seren gyda gwerthfawrogiad newydd o’r iaith Gymraeg a phenderfyniad i rannu chwedlau hudolus Cymru gyda’i chymuned ei hun. Wedi’i hysbrydoli gan ei breuddwydion, trefnodd nosweithiau adrodd straeon, lle bu’n paentio lluniau byw gyda geiriau, gan ddal hanfod y wlad hudolus yr oedd hi wedi ymweld â hi yn ei chwsg.

  Yn anfoddus, dydy X ddim yn cynnal Cymraeg!

  Roedd y pentrefwyr, wedi’u swyno gan chwedlau Seren, yn teimlo bod hud Cymru yn dod yn fyw yn eu calonnau. Daeth yr iaith Gymraeg yn ffynhonnell ysbrydoliaeth, gan eu cysylltu â byd o freuddwydion a phosibiliadau. Roedd breuddwyd Seren nid yn unig wedi ei chludo i wlad bell ond hefyd wedi dod â hud Cymru at ei stepen drws ei hun.

  Wrth i’r blynyddoedd fynd heibio, cofleidiodd y pentref bach ysbryd Cymru, gan blethu’r iaith Gymraeg i’w bywydau beunyddiol. Parhaodd Seren, sydd bellach yn ferch ifanc, i rannu ei straeon, a thrawsnewidiodd y pentref a oedd unwaith yn gysglyd yn gymuned fywiog lle’r oedd adleisiau geiriau Cymraeg yn llenwi’r awyr.

  Ac felly, roedd hud Cymru yn byw, yn cael ei gario gan freuddwydion merch fach oedd wedi meiddio mentro y tu hwnt i ffiniau ei dychymyg. Daeth yr iaith Gymraeg yn esiampl o undod, gan gysylltu calonnau ac eneidiau mewn tapestri o straeon a rennir, breuddwydion, a chyfaredd barhaus gwlad lle’r oedd hud a realiti yn dawnsio law yn llaw.

  Os ydych chi’n hoffi’r erthygl hon, rhannwch hi ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol.

  Gadael Ymateb