Dros Y Gymraeg

Taith

Radicalaidd

Yng nghanol Cymru, lle mae bryniau tonnog yn cwrdd â sibrydion cyfriniol coedwigoedd hynafol, mae trysor ieithyddol – yr iaith Gymraeg. Ers canrifoedd, mae’r iaith Geltaidd hon wedi plethu tapestri cyfoethog o ddiwylliant, hanes, a hunaniaeth i bobl Cymru. Fodd bynnag, yn wyneb moderneiddio a globaleiddio, mae’r Gymraeg yn ei chael ei hun ar groesffordd. Nid yw’r angen am ddull radical o gadw ac adfywio’r Gymraeg erioed wedi bod yn fwy o frys.

Tirwedd Ieithyddol Cymru

Er mwyn deall y brys am agwedd radical dros y Gymraeg, rhaid ymchwilio i dirwedd ieithyddol Cymru. Er ei bod yn un o’r ieithoedd byw hynaf yn Ewrop, mae’r Gymraeg wedi wynebu canrifoedd o ymyleiddio. Mae goruchafiaeth y Saesneg, pwysau economaidd, a deinameg gymdeithasol wedi creu amgylchedd lle mae’r Gymraeg yn gynyddol dan fygythiad. Mae nifer y siaradwyr rhugl yn lleihau, ac os na chymerir mesurau llym, mae perygl i’r Gymraeg bylu i hanesion hanes.

Hunaniaeth Ddiwylliannol ac Amrywiaeth Ieithyddol

I’r Cymry, mae’r iaith yn fwy na chyfrwng cyfathrebu; mae’n bont i’r gorffennol, yn allwedd i ddatgloi trysorau llenyddiaeth, llên gwerin, a thraddodiad Cymru. Mae goroesiad y Gymraeg ynghlwm yn gynhenid â chadwraeth hunaniaeth Gymreig. Mae angen agwedd radical dros y Gymraeg nid yn unig i warchod yr iaith ond hefyd i ddathlu a hyrwyddo’r dreftadaeth ddiwylliannol unigryw y mae’n ei chrynhoi.

Y Paradeim Addysgiadol

Addysg yw conglfaen cadwraeth iaith. Mae newid radical dros y Gymraeg yn y patrwm addysgol yn hanfodol i barhad yr iaith Gymraeg. Mae brys i addysgu Cymraeg pawb yng Nghymru. O flynyddoedd cynnar addysg i addysg uwch, rhaid rhoi mentrau ar waith i drochi myfyrwyr yn harddwch a chyfoeth y Gymraeg. Gall addysg ddwyieithog gyda’r pwyslais ar y Gymraeg, rhaglenni trochi iaith, a dulliau addysgu arloesol feithrin ymdeimlad o falchder a hyfedredd yn y Gymraeg.

Defnydd Dyddiol o’r Gymraeg

Mae goroesiad unrhyw iaith yn dibynnu ar ei hintegreiddio i fywyd bob dydd, ac i’r Gymraeg, mae hyn yn golygu mynd y tu hwnt i normau confensiynol. Mae newid radical yn golygu ymrwymiad i siarad Cymraeg nid yn unig mewn sefyllfaoedd ffurfiol, ond yn ein cartrefi, ein gweithleoedd, a’n rhyngweithio cymdeithasol. Trwy’r cofleidiad eofn yma o’r Gymraeg yn ein disgwrs bob dydd y gallwn sicrhau ei gwydnwch a’i bywiogrwydd parhaus. Er mwyn i’r Gymraeg ffynnu, mae angen iddi gael ei chlywed a’i siarad yn angerddol gan ei siaradwyr, gan adleisio trwy goridorau bywyd bob dydd gydag ymrwymiad a phenderfyniad diwyro.

Cennin Pedr Symbol cenedlaethol Cymreig: Taith Radicalaidd Dros Y Gymraeg

Technoleg fel Catalydd

Yn yr oes ddigidol, mae technoleg yn cynnig heriau a chyfleoedd ar gyfer cadw iaith. Mae agwedd radical dros y Gymraeg yn golygu trosoledd technoleg fel catalydd ar gyfer adfywiad yr iaith Gymraeg. O gyrsiau iaith ar-lein i apiau iaith rhyngweithiol, gall integreiddio technoleg wneud dysgu Cymraeg yn hygyrch, yn ddeniadol ac yn berthnasol i genhedlaeth newydd. Mae angen i ni sefydlu Menter Dyfodol Digidol yr Iaith Gymraeg.

Grymuso Economaidd trwy Iaith

Mae grymoedd economaidd yn aml yn siapio tynged ieithoedd. Mae agwedd radical dros y Gymraeg yn golygu creu cymhellion economaidd ar gyfer dwyieithrwydd gyda’r pwyslais ar y Gymraeg. Gall polisïau’r llywodraeth, mentrau corfforaethol, a phrosiectau cymunedol hybu’r defnydd o’r Gymraeg mewn amrywiol sectorau, gan feithrin grymuso economaidd tra’n diogelu’r dreftadaeth ieithyddol.

Symudiadau Llawr Gwlad ac Ymgysylltiad Cymunedol

Mae newid gwirioneddol yn aml yn dechrau ar lawr gwlad. Mae agwedd radical dros y Gymraeg yn galw am ymgysylltiad cymunedol gweithredol, mudiadau llawr gwlad, a digwyddiadau diwylliannol sy’n dathlu ac yn hyrwyddo’r Gymraeg. Trwy feithrin ymdeimlad o berchnogaeth a balchder cymunedol, gall y Gymraeg ddod yn endid byw, ffyniannus yng nghalonnau a meddyliau’r Cymry.

Mesurau Deddfwriaethol ar gyfer Gwarchod yr Iaith

Er mwyn diogelu’r Gymraeg, rhaid i fesurau deddfwriaethol fod yn feiddgar ac yn gynhwysfawr. Mae agwedd radical dros y Gymraeg yn golygu deddfu deddfau sy’n blaenoriaethu’r defnydd o’r Gymraeg mewn rhinweddau swyddogol, o gyfathrebiadau’r llywodraeth i arwyddion cyhoeddus. Yn ogystal, gellir gweithredu cymhellion a chosbau i annog cydymffurfiad ac i atal esgeulustod ieithyddol.

Cydweithrediad Rhyngwladol ac Undod

Nid yw’r frwydr dros gadw’r iaith yn unigryw i Gymru. Mae agwedd radical dros y Gymraeg yn gofyn am gydweithio rhyngwladol ac undod. Gall Cymru ddysgu o ymdrechion adfywio iaith llwyddiannus ledled y byd ac, yn eu tro, rannu ei phrofiadau a’i strategaethau. Trwy bartneriaethau byd-eang, gall Cymraeg ddod o hyd i gefnogaeth ac ysbrydoliaeth ar gyfer ei hadfywiad.

Dros y Gymraeg

Mae tynged y Gymraeg yn hongian yn y fantol, a dull radical yw angen yr awr. O addysg a thechnoleg i rymuso economaidd a mesurau deddfwriaethol, mae strategaeth amlochrog yn hanfodol i sicrhau bod y Gymraeg yn goroesi ac yn ffynnu. Mae’r daith o’n blaenau yn heriol, ond gydag ymrwymiad diwyro a mentrau beiddgar, gall Cymru adennill ei threftadaeth ieithyddol a’i throsglwyddo i genedlaethau sydd eto heb eu geni. Dros Y Gymraeg, nawr yw’r amser ar gyfer gweithredu radical.

Eisiau cefnogi Dros Y Gymraeg?


Darllenwch Blog Dros Y Gymraeg